Hwang Kwanghee X Gaeko Feat. Oh Hyuk – Your Night [Easy-Lyrics]

byo ra na ye chu wok gwa
byo ra na ye sa rang gwa
byol ha na yes sul su ram gwa
byo ra na ye dong gyong
byo ra na ye shi wa
byol ha na ye ommo ni

dang shi ne swit cho rom
ha nul ru u ro ro
han jom buk ku ro mi op gil
dang shi ne sam cho rom
mo dun ju go ga nun gos sul
sa rang-al su wit gil

te ron sa nun geh
ho mu ha go
mu gi ryok kal te
dang shi ne yuk
chop bang-ul bal kyot don
tung bu rul gi yok kal geh
nan we nuk ki ji mot ta go
we u ryo hes sul kah
yong gi ne jim mot ta go

dwi ros sum mu ryo hes sul ka
ku ye ge chong kal de shin
yong pik kut te
him mi is sok gi ye
cha ga un chang sal
ko nop pyo ha nul gwa byo rul
ba rab bwa ya hen ne
nak ay i rum
na ye na ra ga
buk ku rop ji ang keh
o nul don na a ga ya jih
hu gu ro top pyo ji ji ang keh

byo ra na ye chu wok gwa
byo ra na ye sa rang gwa
byol ha na yes sul su ram gwa
byo ra na ye dong gyong
byo ra na ye shi wa
byol ha na ye ommo ni
byo ri ba ram me sut chi nun bam
ne ga gi ru ri nun bam..
ki yok kal ge oh
ha nu re byo rul
he don dang shi ne bam

dang shi ne swit cho rom
ha nul ru u ro ro o
han jom buk ku rom mi op gil
dang shi nek kum cho rom
mo dun ju go ga nun gos sul
sa rang-al su wik gil

Yeah, bip pa ni na
bi ya nyangi
shi ro mom mul ko ri don nip gah
dwi do ra go ro ga nun shi de dwi yeh
ko ges su gin nek ga mip dah
na hang gu gin, Oh
na hang guk sa ram

kun de nak a jik
du ryo wo
chob bul wi ye ba ram oh
i ro bo rin ni rum gwa
na ra om nun so rum gwa
je chik ka mi sok
kin cho rin ni ja wa sang
wen ji mo rul wi ro do gek gyo gyo
i ron na dik nun
o rin na ik ek go rum mah
o nul ba mun
o dup gi ye
dang shi nis sun shi ga byo ri dwe
kwang jang wi rul bit
chu nun bit chi de nun
bit chu nun bit chi de nun

byo ra na ye chu wok gwa
byo ra na ye sa rang gwa
byol ha na yes sul su ram gwa
byo ra na ye dong gyong
byo ra na ye shi wa
byol ha na ye ommo ni
byo ri ba ram me sut chi nun ba am
ne ga gi ru ri nun bam..
ki yok kal ge oh
ha nu re byo rul
he don dang shi ne bam

ha na dul set net,
ga sum so ge ha na dul
sek gyo ji nun byol
ha na dul set net,
al su om nun pal wi ro
se gyo jo it tom mong
man ju wes so il bok ka jik
su yo jin sal me gwe
jo gul ta ra ne mam do chon
cho ni jut chik ko ro ga jih
nu gu we do gi gi yeh

na nun nen na ra wa i rum mu ro
ji gum mul sa ra gal su win nun ji
mol la dok
ku de nun jong jong dang dang-et ton
jak jim man
myonge ro wun
in na ra ay, shing

byo ra na ye chu wok gwa
byo ra na ye sa rang gwa
byol ha na yes sul su ram gwa
byo ra na ye dong gyong
byo ra na ye shi wa
byol ha na ye ommo ni
byo ri ba ram me sut chi nun ba am
ne ga gi ru ri nun bam..
ki yok kal ge oh
ha nu re byo rul
he don, he don
dang shi ne bam

Comments

comments

Leave a Reply