Jeong Junha X ZICO Feat. Kim Jong Wan (NELL) – When You Exhausted [Easy-Lyrics]

shi ga nim ma
ni hul los so
ko gi so yo gin na
ju mon ni ri
mol la bo geh
se sang mos su bi byo ne do
gut te i ji hel bil lyo
sa nun gon yo jo ne
ja shin ne ge hok dok ke
ju byo nen nom gyok ke
bek song wi he
gu rok kem me il bam
sol chot de
ku rul gas su mem mot dam
kok ku joh
kong bu wa ryo han jom gwa
tot to tan hu de ga
mot ten gep puk ku rop dah
ku nus shi ryo gul po gi ham myom
mo du nun du ge hes soh
nang ku do i gul ju ra myos
so dop po ji mot tes so
nu nap pe no in
hyon shi rul ma rya
u rin sang cho nan
go ji hwa nang ge an nya

po go ge shin dam myon
ni gol duk ko ges shin dam myon
shil mang sok kim mu rum mi
dang shi nul hyang-et tam myon (ye i yeh)
myong ryong bo dan te wa rul
hep pi des shi net chek gim mul
chi go bo yot get cho tong
chi ga a nin bo sal pim mul

cha ra go win nun gol ka yo
muk ko ship pun ge ma na yo
jit chil te myon
shi ga nul
kon no dang shi nul chat jo
nat ta na jul su nom na oh
hu ji ap pum mi op so i je..
mo mul lo jwos
su myon he yo i de ro

ut jim mak,
na ye us sang na ye yong-ung na ye wang
ku wi deh ha me ja gung
shim mul go chi ha nun na
em min jong shi ni chang je ya
run min jong-um
op sot ta myon gwa yo ri
gas sa nu ot tok ke na wa sul ka (han bon dok)
na ye hus sang na ye yong
na ye wang
na ra nun sa ram
bo dan na ra rul dos sa rang an
hwap pe na gyu
gwas so es se gyo nung gol lo
jong gyong-ul dap pyot ta go
ga mi ma ral su wis sul ka
u rin no bi do
bek song do wa ning gum min
wom ma nan sal mul
sal gop pung gek ku min
jip jang-in nak seng
ba nis sang sum myon bu jok u
i ji man na mu do et
tu rul bo
so ju ji yan nun gol

i gyon ne a dwe
nan ses so ge hong gum mi ni
jam je jok wik in, um hmm
pu ri gip pun yok sa nun
hu ri ga bot ti
nun him i ji
ne ja shik gi gu rul
so ge shi jak ka myon
wen jok som me rul gok ko nas so
ye gi hal ko yak
ap pa bo dak i bun bu
to mon jok kong
gyon ha ryom

cha ra go win nun gol ka yo
muk ko ship pun ge ma na yo
jit chil te myon
shi ga nul
kon no dang shi nul chat jo
nat ta na jul su nom na yo
hu je ap pum mi yop so i je..
mo mul lo jwos
sum myon he yo i de ro

bap pu myo nol
ma nab bap pu gen ni
ku ga ha nop jo gi ba nun dwe nih
nu gu ha na bat
tu ri ji ya nun de shin
pyong seng-ul go min ne jam gyo ji ne shin
se jongi do i do i do
i gon him ne ja num mi ro
da shik gu rok ka nun shil lo
so rik ki wo wi ro wi ro

ok kep pyoh gok gok get du roh
byo na gak i ro nan
nun de a ni ron nak
gom mo wek yok
ja ra go win nun gol ka yo
muk ko ship pun gem man na yo
jit chil tem myon
shi ga nul gon no dang shi nul cha jo
nat ta na jul su nom na yo
ui ji ap pu mi dwe jo i je..
gyot te is so jwo yo
ge sok yong wo ni

Comments

comments

Leave a Reply