Park Myungsoo X DinDin Feat. Mad Clown – Dokdori [Easy-Lyrics]

“han na chi jak
ai go che jong shin ni ya”

Yeah, han na i ja shik du ri
du rim mik kol du ri
mi ro ya jik i gom
mus su sam ryu su sol
it tang-ul jik kyo
neng gon chok um but to
de han ming guk
it tangi rum ba ro dok ke
u yong su bi deh
tu duk kyong bit deh
he gem men nyon
heng sam ma da no
ne jo rul he
ni du ri hot teng kum
dam mu ri dweh
a ra duk kem ma re jwo
hah, mu rin ne

tung gi bot tung
bo nul te bah mu ri neh
yok sa che gul pyol
cho bwa yok shim mu ri neh
mal do an dwe nun ok
ji rul tob bu rin neh
ni du ri hot dwen so mang gah
kum min neh
ye jon ni jal mo du rul dah
sum gin ne
i je nun di ne gak ko
ge rul su gil te
mon jok kal tek
u rit tah ul lung do
dong nam jok
pe gil ta ra dok do ri

a ye,
ul lung do
dok do rih
dong nam jok
no rul gi da ri go is so
yo gi dok do ri

ye dok do rul juk
do ro du ri del te nun yo
ko jonge fek tu ro yap yap
pon ne ju gi
se jong shil lok ji ri ji
fek te to shi chi mit
tuk te bwat cha ot chap pi gol li gil su (ol su)
te jong gwan chi ryu mun
nu we gong ge rul mot te
a nim mil bo nes
so dok to gong get tu run ne
nun not teh
hah, a mu mal dom mot ta ges shik
hi min na nen nal go it cha na jin shi

tung gi bot tung
bo nul te bah mu ri neh
yok sa che gul pyol
cho bwa yok shim mu ri neh
mal do an dwe nun ok
ji rul tob bu rin neh
ni du ri hot dwen so mang gah
kum min neh
ye jon ni jal mo du rul dah
sum gin ne
i je nun di ne gak ko
ge rul su gil te
mon jok kal tek
u rit tah ul lung do
dong nam jok
pe gil ta ra dok do ri

a ye,
ul lung do
dok do rih
dong nam jok
no rul gi da ri go is so
yo gi nu gu han te mu ro
yo gi gak u ri tang-in de
pyol du re gem mu roh
nu gu an tem mu ro
yo gi gak u ri tang-in de
pyol du re gem mu roh
no rul gi da ri go is so
yo gi dok do rih

an yung bo gi ra hen nen
no bi rot te yon na chang
gun nu ru chu gun ni ye hi rum mi
pa da wi yeh hol los
som ma nas
sul su re bu yo
kyot te jik kyo jut don ni rum mi
jak sa rang do gu nik ka
jom meng gai hen ni ga ip
yol myon jom
bu da sok to ji nik ka
tu go bol go da im ma
gwi shin cho rom
nu nul bu rup tun che
yo gi gat te yam ming guk
dok du da im ma

ol su
ul lung do
dok do rih
dong nam jok
no rul gi da ri go is so
yo gi nu gu han te mu ro
yo gi gak u ri tang-in de
pyol du re gem mu roh
nu gu an tem mu ro
yo gi gak u ri tang-in de
pyol du re gem mu roh
no rul gi da ri go is so
yo gi dok do rih

Comments

comments

Leave a Reply