Park Won X SUZY – Don’t Wait For Your Love [Easy-Lyrics | ENG]

park-won-x-suzy--dont-wait-for-your-love-easylyrics--eng-park-won-x-suzy--dont-wait-for-your-love-easylyrics--eng-park-won-x-suzy--dont-wait-for-your-love-easylyrics--eng-park-won-x-suzy--dont-wait-for-your-love-easylyrics--eng-park-won-x-suzy--dont-wait-for-your-love-easylyrics--eng

Park Won X SUZY – Don’t Wait For Your Love [Easy-Lyrics | ENG]


yol la gi an dwe do
ui shim ma jim ma ra yo
dap jangi jo gum nun nun gon
bap pun ni ri ik get jo
hun dul li jin ma ra yo
dang shin nem ma um mul
gak kum no mu bap pun nal
dang shin do it jan na yo
dang shi nim mon jo
gus sa ram bo da do oh
ju wah ha nun ge mot te yoh
dang shi nit jom do
cho jo wa got
jo shim su ro wo ji i i in
ta go het do
yol la gul gi da ri
jim ma ra yo
jo nwak gim man
cho dab bu jim ma ra yo
ki da ri jim ma ra yo
dang shi nis sa rang-ul
gus sa ram do
dang shin nem mam gwa
tok gat ta yo
da man o nul ha run
no mu bap pa
gu ro nun go ye yo
gu rol te dang shin ni bo nen
yol la gul ban nun dam myon
ot tol go gat ta yo
ma ran ne do al get jo..
a ji jo gum mon jo (a ji jo gum mon jo)
gus sa ram bo da do o
pyo na nun ge mok ot te yo o..
hek kal li go (hek kal li go)
cho jo wa go
jo shim su ro wo ji i i in
ta go he do
yol la gul gi da ri
jim ma ra yo
(Don’t Wait In For Your Love)
jo nwa gim man
cho da bo jim ma ra yo
(Don’t Wait In For)
ki da ri jim ma ra yo
dang shi nes sa rang-ul
mon jo yol lak ke yo
jo wa al ko ye yo o (hu woh ho o)
sa rang-ul gi da ri
jim ma ra yo
(Don’t Wait In For Your Love)
jo bon cho rom to
not chi myo nan dwe yo
(Don’t Wait In For)
ki da ri jim ma ra yo
dang shi nis sa rang-ul
mon jo yol lak ke yo
jo wa al ko ye yo o
ENGLISH Translation
Even if you can’t reach me
Don’t doubt me
If I reply late
That must mean I’m busy
Don’t be shaken
Don’t shake up your heart
Sometimes, you have busy days too, right?
What’s so bad about liking the other person more?
Even if that means you feel more anxious and careful
Don’t wait for a call
Stop staring at your phone
Don’t wait
For your love
I’m sure the feelings are mutual
They’re just busy today
What do you think you’ll do
If you got a call from them when you’re busy?
You know, right?
What’s so bad about expressing your feelings first?
Even if that means you get confused, anxious and careful
Don’t wait for a call
(don’t wait in, for, your love)
Stop staring at your phone
(don’t wait in, for)
Don’t wait
For your love
Call them first
They’ll like it
Don’t wait for love
(don’t wait in, for, your love)
You can’t lose them like you did last time
(don’t wait in, for)
Don’t wait
For your love
Call them first
They’ll like it
Credits:
Eng – pop!gasa

Comments

comments

Leave a Reply