SECHSKIES – SAD SONG [Easy-Lyrics]

sechskies--sad-song-easylyrics-sechskies--sad-song-easylyrics-sechskies--sad-song-easylyrics-sechskies--sad-song-easylyrics-sechskies--sad-song-easylyrics

SECHSKIES – SAD SONG [Easy-Lyrics]

SECHSKIES – SAD SONG [Easy-Lyrics]
sul pun no re i ye i yeh
i byol o re i ye i yeh
o nul man ku mun
dul lyo ju jim ma ah
nis seng ga ge
sul pun no re
cham chi gyop ge
do du rot jim man
ne ga gi del
ko dop sul teh
nem ma mu ra nun dut tet jim man
i je nun ni jul le
no ye gi yo ge
ku man nol gu
ut go ship po
(I Don’t Wanna Cry)
a mus seng ga gop shi
ho nul ba mun chwi
ha gon no rul jam shi ik ko ship po o
sul pun no re i ye i yeh
(duk ko ship ji an na)
i byol no re i ye i yeh
(bu ru go ship ji an na)
o nul man ku mun
dul lyo ju jim ma a
(a mu mal doh ha jim ma)
ow, bal gun no re i ye i yeh
(uk ko ship dan ma ryah)
shin na nun no reh ye i yeh
(ap pu go ship ji an na)
(DJ!)
dok ku get tul go
mom chu jim ma
ul go ship ji an na
ji gyop do rok
du run sul pun no reh
sul ma mas shim myon to
num mu ri dub bo reh
ko ji gat tun bi ron tem mun neh
sul ki u nul bil lyon
no ye ge dong jong-ul gu go reh
But No More
I’m Sick Of The Love Songs
o nul man ku mun So Long
ji gum je jong shi ni a nyah
DJ, Don’t Stop
sul pun no reh
duk ko ship ji a nah
gwen chan nya go
ne ge mut chi dom ma ra
nam mol jong ha nik ka
nis seng ga gun no je gam ma jim mah
nei re wa ham ke ni gat to
ol la dok on nul bam
mun nuk ko ship po (gu reh)
no rul jam shi ik ko ship po oh
sul pun no re i ye i yeh
(duk ko ship ji an na)
i byol no re i ye i yeh
(bu ru go ship ji an na)
o nul man ku mun
dul lyo ju jim ma a
(a mu mal doh ha jim ma)
ow, bal gun no re i ye i yeh
(uk ko ship dan ma ryah)
shin na nun no reh ye i yeh
(ap pu go ship ji an na)
(DJ!)
dok ku get tul go
mom chu jim ma
ul go ship ji an na
ne gok jong ha jim ma
na jal mok ko jal sa ra
o nul ba mun je bal
nal chat jim ma
ne gok jong ha jim ma
na jal mok ko jal sa ra
o nul ba mun je bal
nal mal li jim ma a
ni ga ne get
do rak ol tek ka ji Can’t Stop, DJ
no op shi mang ga jo ga
nun nal bwa, Babe
ni ga ne get
do rak ol tek ka ji Can’t Stop, DJ
ku dop shi mun no jo ga
nun nal bwa
o sul pun no re i ye i yeh
(uk ko ship dan ma rya)
i byol no reh yey i yeh
(ap pu go ship ji an na)
(DJ!)
dok ku get tul go
mom chu jim ma
ul go ship ji an na

SECHSKIES – SAD SONG [Easy-Lyrics]

Comments

comments

Leave a Reply